UPPFINNARVÄRDEN (<klicka för återkoppling till startsidan)
 

Bakgrunden till tvisten om ersättning till webbmaster

Efter att uppfinnareföreningen SUF-Helsingborg i över ett år vägrat betala för föreningens hemsida slutade jag att uppdatera den. Medlemsrevisorn RW hävdar att årsmötena beslutat att jag som förtroendeman, som levererat den hemsida föreningen beställde, inte har rätt till betalning. Däremot uppger den nya styrelsen att vanliga medlemmar kan ersättas för liknande arbeten. Man hänvisar även till stadgarna (vilket är felaktigt - reglerar ej detta!).
Varken stadgar, årsmötesbeslut, sunt förnuft, lag eller praxis stöder föreningens inställning - tvärtom!  Agerandet strider även mot andan och Svensk lag mot diskriminering!

Föreningen avsatte år 2001 i ett protokollfört styrelsebeslut 30 000 kronor för utveckling av en hem-sida och har inte friskrivit sig från betalningsansvar för webbarbetet. Detta startade 2001 med att Bertil Burström lovade försöka göra jobbet och gick därför ett antal kurser i webbdesign och HTML-kodning på egen bekostnad. Föreningens negativa hållning framkom först vid ett extra årsmöte i november 2009. Webbmastern BB begärde endast 6 000 kr för produktionen av den omfattande och matnyttiga hemsidan. Föreningens kassabehållning var 2011-2012 över 80 000 kronor.

Argument för och emot

Denna redovisning föranleds främst av att uppfinnareföreningens nya styrelse har synpunkter på webbmaster Bertil Burströms förstånd på föreningens provisoriska hemsida. Där stod följande att läsa mars/april 2011:  
" Hemsida är under uppbyggnad att fungera som SUF-HBG fönster/anslagstavla, kanske för alltid eller tills vår ordinarie webmaster tar sitt förnuft tillfånga."
Vidare skriver SUF-Helsingborgs nya styrelse följande på riksföreningens SUFs hemsida, februari 2012:

"Vår ordinarie hemsidesadress är för närvarande "kapad" av före detta webmastern som vägrar släppa ifrån sig koderna till föreningens hemsida. Personen ifråga har gått ur vår lokala förening och driver nu på egen hand en hemsida för uppfinnare med rikligt av bra material men rensad från vårt föreningsmaterial. Vi arbetar vidare, i avvaktan på juridiska ställningstaganden, med ett enkelt hemsidesalternativ där styrelsen kan nå ut till medlemmarna och där medlemmarna kan ta del av grundläggande information och komma i kontakt med styrelsen. "

 

Tvisten mellan uppfinnareföreningen SUF-Helsingborg och webbmastern Bertil Burström (tidigare vice ordförande och styrelseledamot ca 20 år i föreningen) startade i november 2009. Att tvisten inte kunnat biläggas synes bero på att den oerfarna styrelsen dompteras av medlemsrevisorn Ragnar Winberg. Denne har felaktigt och av oklar anledning fått för sig att då årsmötena har behandlat eventuellt arvode och reseersättning till förtroendevalda, så har beslutet även gällt särskilda insatser, som utförs utanför styrelseledamotens ordinarie uppdrag. Därför anser RW att vanliga medlemmar kan göra jobb för föreningen och få betalt men aldrig en förtroendevald. Åtta närvarande vid det extra årsmötet i november 2009 trodde på Winbergs påstående och fattade följande beslut (Bertil var förhindrad genom sjukdom):
”Bertil Burströms anspråk på ersättning för arbete med skapande och underhåll av föreningens hemsida för en summa av 14 000 bestående av 6 000 kr för produktion av sida och 2 000 kr per år för att underhålla och uppdatera sidan för senaste 4 åren fick avslag refererande till stadgarna och tidigare beslut om arvode till aktiva medlemmar i styrelsen samt att man inte kunde bevilja utbetalningen retroaktivt till ett ideellt arbete…” .   
Anm.:  Innan detta beslut togs rådde lugn och harmoni i vår kamratförening. Men det var brist på kompetenta funktionärer, sedan tre ledamöter bett att få bli avlösta. Föreningen firade på våren sitt 25-årsjubileum - se festskriften. Inte minst de nya medlemmarna/styrelseledamöterna införde en annorlunda etik och kultur, vilket har medfört strid och split.

Föreningens argument är följande
: (Bertils motargument och bevisutdrag i direkt anslutning)

1. ”...refererande till Stadgarna...”
Var god kolla föreningens stadgar och kontakta Bertil om ni hittar något stöd för föreningens uppfattning! För att undslippa betalningsansvar fortsätter styrelsen och revisorn mot bättre vetande göra gällande att stadgarna innehåller föreskrifter i frågan. Vilket ju stadgarna INTE gör! Den medvetna lögnen utgör objektivt rekvisit för vilseledande med straffansvar.

2. ”...tidigare beslut om arvode...” (gjordes gällande av lekmannarevisorn Ragnar Winberg)
Det är både oanständigt och lagstridigt att betalande medlemmar lyder under olika villkor i egenskap av föreningsmedlem!  Medlemmarna (här ingår ALLA, alltså även samtliga förtroendevalda!) får vare sig diskrimineras eller favoriseras i förhållande till varandra! Aldrig någonsin i ett demokratiskt rättssamhälle! Beslut om annan ordning i ideella föreningar är ogiltiga och skall i anständighetens namn lämnas utan avseende!

Även nybörjaren och novisen eller "Den som aldrig frågat och funderat förr" eller den något tröge eller lite dumme borde kunna tänka så här när årsmötet skall besluta under punkten eventuella arvoden: "Kanske borde ordföranden, kassören och sekreteraren kunna få några hundra om året som en liten kompensation för det slit de tar på sig? Eller ingen gottgörelse alls? Men hur skall jag i förväg kunna ta ställning till arvode för framtida specialuppdrag som ingen vet något om? Detta måste ju betyda att frågan om "eventuella arvoden" endast avser sedvanliga, ordinarie uppgifter som styrelseledamöterna brukar ha."  Cogito!

Beslutet vid det extra årsmötet 2009 uppges stödja sig på tidigare årsmötesbeslut. Då bör vi titta på år 2004, då arvodesfrågan togs upp för första gången. (Tidigare år behandlade endast ersättningar för resor och utlägg i föreningens tjänst.) För säkerhets skull bör vi granska ytterligare något år, låt oss säga 2006. Läs nedanstående mejl-utdrag där dessa frågor och beslut ordagrant återges jämte kommentarer från en sakkunnig. De flesta torde sedan inse att beslutet 2009 är ogiltigt! Samt att styrelsens och medlemsrevisorn RW's tolkning av årsmötesbeslut i frågan både tidigare och senare är fullständigt rättsstridigt. Men då styrelsen inte vill förstå, trots att man borde ha läst både korta och långa inlagor i saken, återstår endast att de grundläggande årsmötesbesluten blir en rättsfråga i domstol.
Alternativt borde de intelligenta medlemmar som läser detta, ta kontakt med undertecknad så att vi kan få till stånd ett extra årsmöte. Måhända kan tidigare beslut revideras, samtidigt som nya beslut tas om nödvändiga stadgerevisioner och förtydliganden. Beakta dock att en upphandling och betalning för en hemsida och dylikt inte är en fråga för något årsmöte utan för styrelsen!

Bertil har trots sin fasta övertygelse kontrollerat rättsläget med en advokat; två välmeriterade politiker i Ängelholm; fyra erfarna medlemmar i tre andra uppfinnareföreningar samt slutligen Erik Wångby (83), som varit förenings- och stadgeexpert som ombudsman i TCO samt grundare av och VD för Ingenjörssamfundet ISF. Wångby har i över femtio år även varit aktiv i såväl riksföreningen SUF som i UppfinnareKollegiet, samt anlitats som expert på förenings-, organisations- och  innovationsfrågor på riksplanet. Erik Wångby har som synes samma uppfattning som Bertil och andra tillfrågade:

Se ett av sakkunnigutlåtandena i mejl-utdrag nedan:

……………………........
Från: Erik Wångby [mailto:erik@wangby.se]
Skickat: den 22 mars 2011 10:54
Till: Bertil Burström
Ämne: tvist SUF Helsingborg

Tack för underlaget.  Skall läsa det noga. Hur är det årsmötesbeslut Du hänvisar till formulerat?
Inget hindrar en styrelse att ta upp och granska - syna - ett sådant ärende på nytt. Vill man inte så kan man naturligtvis "rida" på formalia. Kan i en förlikning  hävdas som  ointresse/ ovilja och ovidkommande pesonligt avståndstagande både i sak och till person.
Hälsningar Erik
………………………….....

Från: Bertil Burström [mailto:bertil@srsf.se]
Skickat: den 22 mars 2011 16:17
Till: 'erik@wangby.se'
Ämne: SV: tvist SUF Helsingborg

Hej Erik och tack för dina underhandskommentarer……  Bifogar ett protokoll i jpg-format (två olika filer med var sin sida!) samt två protokollsutdrag här nedan.
 

Protokollsutdrag från Årsmöte i SUF-Helsingborg 3 februari 2006:

§ 11  Bestämmande av eventuella arvoden och reseersättningar.
Beslöts att inga arvoden skall utgå förutom kostnadsersättning till förtroendevalda i föreningens tjänst för utlägg och nödvändiga resor enligt statliga miniminormer.

Protokollsutdrag från Årsmöte i SUF-Helsingborg 27 februari 2004: (DETTA ÄR FÖRSTA GÅNGEN FRÅGAN OM EVENTUELLT ARVODE BLIR PROTOKOLLFÖRD FRÅN ETT ÅRSMÖTE. Tidigare har endast ersättningar för relevanta utlägg behandlats.)

§ 11  Bestämmande av arvoden.
Noterades att inga arvoden utgår förutom kostnadsersättning till förtroendevalda funktionärer för resor och faktiska utlägg.
 

Som du nog förstår Erik har protokollförarna (även jag) inte insett att någon, som nu har skett, i efterhand kan tolka in allting i den förtroendevaldes uppgifter. Jag har på årsmötena med början 2004 ofta påpekat skillnaden mellan en förtroendeman, ett förtroendeuppdrag samt en styrelseledamots sedvanliga uppgifter.
Ingen har tänkt på att formulera sig heltätt som ett professionellt utformat patentkrav.
Med välvilliga hälsningar
Bertil BURSTRÖM 
………………………........

Från: Erik Wångby [mailto:erik@wangby.se]
Skickat: den 23 mars 2011 09:34
Till: Bertil Burström
Ämne: betr "arvode"

Enda rimliga och sakliga - formella - betydelse av begreppet arvode i § 11 (2004) är att endast sådant som är konsekvens av / kopplat till förtroendeuppdraget som vald ledamot i styrelsen ingår. Tjänster därutöver ligger utanför och behandlas resp er-sätts i annan ordning. Egentligen ganska självklart i en ideell styrelse!

Hälsningar Erik
.............................
 

3. ”Föreningen kan inte bevilja utbetalning retroaktivt till ett ideellt arbete”.
3a. Varje genuin uppfinnare vet att deras arbete kan ta åtskilliga år innan man kan leverera och begära betalning!
3b. Lämnas inget förskott så handlar det ju om retroaktiv betalning!

4. ”Det är alltför betungande att fylla i blanketter till Skattemyndigheten om löneutbetalningar”. (Detta argument framfördes av ordföranden Margareta Ekeroth).
4.  Skatteblanketten tar mindre än 10 minuter att fylla i!

5. ”Hemsidan är dålig! Bertil har ju sitt namn överallt under alla hans artiklar, foton av skulpturer och under rubriken Patent till salu”. (Föreningens senaste argument framfördes inför vittnen av föreningens revisor Ragnar Winberg den 8 april 2010. Denna kritik har aldrig tidigare framförts till webbmaster.)
5.  Är det verkligen dåligt och olämpligt att publicera rådgivande artiklar med relevant kunskap på uppfinnareföreningens hemsida? Eller måste den som vill liva upp en hemsida med bilder och vill hjälpa andra med tips och goda råd, använda pseudonym eller anonym signatur i stället för upphovsmannens riktiga namn? Dessutom vill Winberg tydligen att ingen får uppfinna och  saluföra mer än en uppfinning åt gången på hemsidan!? Eller handlar hans missnöje bara om simpel avundsjuka, missunnsamhet och Jante-beteende?

Det bör även noteras att föreningens beställning år 2001 av hemsidan var muntlig, med villkor om löpande arbete mot lägsta skäliga kostnad. Bertil bekräftade muntligt och började gå webbkurser som han själv bekostade samt höll medlemmarna fortlöpande informerade om arbetet genom info och frågor om önskat innehåll etc. Bertil fick för övrigt ett symboliskt förskott av dåvarande ordföranden i form av en ryggsäck, som SUF just hade sänt ut till alla ordföranden i lokalföreningarna.

Slutligen:  Under årsmötet 21 mars 2011 påstod Winberg att hans enda strävan var att slå vakt om föreningens ekonomi. Påståendet är överraskande mot bakgrund av Ragnar Winbergs vårdslösa hantering av föreningens tillgångar då han själv var ordförande. Exempelvis vantolkade Winberg ett årsmötesbeslut om ersättning för nödvändiga resor/utlägg på så sätt att han lovade samtliga medlemmar reseersättning till alla föreningsmöten och påstod att detta hade beslutats på årsmötet! Kassören J.A. och B.B. (vice ordf) fick tack och lov snabbt stopp på detta rundhänta slöseri.
Winberg struntade även i ett styrelsebeslut att infordra anbud från minst tre branschföretag när föreningens stora maskinpark skulle säljas. Winberg kontaktade endast en enda potentiell köpare och sålde innehavet på första anbudet utan att rådgöra med styrelsen. Föreningen kan ha gått miste om tiotusentals kronor! Inte heller har Winberg såsom ytterst ansvarig försökt återkräva de tusenlappar och en styrelsepärm med originalhandlingar, som en tidigare styrelsemedlem erhöll i förskott för att göra hemsidan - dock utan att hon någonsin levererade.
Till den trista bilden hör även att Winberg i vittnens närvaro (8/4 2010) hotade Bertil med uteslutning om han skulle ansöka om hjälp hos allmän domstol för att lösa den uppkomna tvisten.
 

Tvisten om betalning för webbdesignen är egentligen sekundär! Det primära är att varje förening alltid bör tillämpa anständiga, demokratiska och lagenliga principer i sin verksamhet. Hittills är undertecknad ensam som offentligt står upp mot den nya styrelsens och revisorns diskrimineringsmetoder och regelbrott.

/Bertil Burström,  februari 2012     Tel 070-58 33 282   mejladress: bertil@srsf.se
(Medlem i SUF-Helsingborg 1985 - 2011. Mesta tiden i olika styrelsefunktioner.) 


Anm: Ovanstående uppgifter har stöd av såväl skriftlig som muntlig bevisning.
 

P.S.
Jag har aldrig förr varit med om att nekas samtal eller muntlig förhandling av någon ordförande eller föreningsstyrelse. Nu har det hänt från bägge håll! Kränkningen är bara två bland flera och värre. Om öppna och intellektuellt hederliga samtal hade förts, hade tvisten varit löst för länge sedan!
Som anmärkningsvärt exempel visas två utdrag ur både ett brev daterat 11 oktober 2010 undertecknat av samtliga fem styrelseledamöter, samt dessutom ett personligt svar från ordföranden Margareta Ekeroth, tillika daterat 11 okt 2010, vilket översändes till undertecknad som bilaga till e-post 18/10 2010, sedan jag enträget vädjat om muntliga samtal:

________________

"Hej Bertil. Tack för ditt långa brev med förslag till ändringar av vårt avtalsförslag. Några muntliga överläggningar ger vi oss inte in på, sådana leder inte framåt. Det "pratas" alldeles för mycket hit och dit och vi tycks aldrig komma till målet.....".
__________________

" Angående avtal om ersättning.
Hej Bertil.
Tack för ditt långa brev med förslag till ändringar av vårt avtalsförslag.
Några muntliga överläggningar ger vi oss inte in på, sådana leder inte framåt. Det ”pratas” alldeles för mycket hit och dit och vi tycks aldrig komma till målet...."
___________________

ANMÄRKNING:
Då föreningens "nya" styrelse nekade Bertil att förhandla muntligt om saken, återstod endast att stämma föreningen inför Helsingborgs tingsrätt. Efter skriftväxling och muntlig förberedelse i domstolen insåg Bertil att det knappast går att vinna mot en oärlig styrelse/revisor, d v s en ombytlig förening, som dessutom hade anlitat en nyligen pensionerad domare från tingsrätten som ombud(!). Målet avskrevs därför på Bertils begäran 2011-11-14. Bertil anmälde sitt utträde ur föreningen SUF-Helsingborg 2011-10-10. Se hela det offentliga materialet i domstolen.


D.S.
/Bertil Burström, f d webbmaster

______________________________________

CITAT AV FÖRNUFTIGA TÄNKARE:
 

"De som har dumbommarna emot sig, förtjänar förtroende."
                                                     
 Jean-Paul Sartre, fransk författare, intellektuell och filosof, 1905-1980.

"Dumheten överlever alltid. Den är så att säga för dum för att dö."
                                                                     
  Aksel Sandemose, dansk-norsk författare, 1899-1965.

"Förståndet har sina gränser, endast dumheten är gränslös."
                                                            
Zarko Petan, slovensk författare, essäist och regissör, 1929- 

"Dumheten är den egendomligaste av alla sjukdomar. Den sjuke lider aldrig av den. Det är de andra som lider svårt."
                                                     
Paul-Henri Spaak, belgisk politiker och en av EU:s grundare, 1899-1972

"En lärd dumbom är dummare än en okunnig dumbom."
                                
Jean Baptiste Molière, fransk dramatiker, författare, skådespelare och regissör, 1622-1673

"Humorlösa människor är jag rädd för. De har begränsad förmåga att leva sig in i andras liv och har svårt med distansen till sitt eget liv. Om man tar sig själv på för stort allvar blir man lite dum i huvudet."
                                                                        Tomas Nordström, skådespelare, regissör, manusförfattare, 1956-


"Man kan ta examen i snart sagt allt - utom i sunt förnuft."

                                                                             Carl Kempe, affärs- och industriman i Ångermanland, 1799-1872

"Tvinga dig själv att vara ärlig så kan du vara säker på att det finns en skurk mindre i världen."
                                                                                    Thomas Carlyle, skotsk historiker och författare, 1795-1181

"Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Men när det gäller universum är jag ännu inte absolut säker".
                                                                                            Albert Einstein, världsberömd tysk fysiker, 1879-1955     

"Skillnaden mellan geniet och dumheten är att geniet har sin begränsning."
                                                           Gustav Hedenvind-Eriksson, en av de svenska arbetarförfattarna, 1880-1967

"Utan fantasi sker inga nya uppfinningar och upptäckter. Alla kreativa människor leker. Lek,
för då blir du en fri och skapande människa!"
       /Matti Bergström, finlandssvensk läkare och hjärnforskare.


Åter till: startsidan för UPPFINNARVÄRDEN

© Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Kopiering/efterapning utan skriftligt tillstånd är förbjuden.